دنیای خنده و گریه

جدیدترین فرکانس تمامی شبکه های فارسی زبان


Radio in Hot Bird :
Radio Sedaye Iran (Hot Bird -12597 V-27500-3/4)
VoA radio-radio farda (Hot Bird - 12226 V-27500-3/4)
GBTS 1(radio israel 6.30-8 pm) (Hot Bird -12597 V-27500-3/4)
CH3 Arabic IBA TV(radio israel 6.30-8 pm) ( language 3=Audio-Pid 1060) (Hot Bird - 12207 H- 27500-3/4)
Radio Azadegan (Hot Bird - 12322 H-27500-3/4)
Radio Tasvir-e-Iran (Hot Bird - 12476 V-27500-3/4)
Komala Radio (Farsi+Kurdi) (Hot Bird - 12476 V-27500-3/4)
Komala Radio (Farsi+Kurdi) (Hot Bird - 11013 H-27500-3/4)
Rojhelat Radio (Farsi+Kurdi) (Hot Bird - 10971 H-27500-3/4)
IRIB World Service Radio1-2-3-4-5-6-IRIB Radio 1 (Hot Bird - 12437 H-27500-3/4)
BBC World Service Persian (Hot Bird -11114 Vpal) (Hot Bird - 11117 V-27500-3/4)
BBC World Service Persian (Hot Bird - 11725 V-27500-3/4)
Sedaye Ashna (Hot Bird - 12437 H-27500-3/4)
Radio Quran (Hot Bird - 12437 H-27500-3/4)


Telstar 12 at 15.0°W:
Rang-A-Rang TV NY-New Channel TV (Telstar 12 - 11494 V-17469-3/4)
Channel One-Appadana Int (Telstar 12 - 11494 V-17469-3/4)
Your TV-Pars-AFN (Telstar 12 - 11494 V-17469-3/4)
Simaye Azadi Iran National TV (Telstar 12 - 12588 V-4503-1/2)
VoA TV Persian (Telstar 12 - 12608 H-19279-2/3)
Radio Sedaye Iran (Telstar 12 - 12608 H-19279-2/3)
Radio Farda-Voice of America (Telstar 12 - 12608 H-19279-2/3)
IRINN - Iranian News Network → No Beam in Iran ↁ (Telstar 12 - 11804 V-7595-3/4)
IRIB World Service Radio1-2-3-4-IRIB Radio 1 → No Beam in Iran ↁ (Telstar 12 - 11804 V-7595-3/4)
Radio Maaref-Radio Quran → No Beam in Iran ↁ (Telstar 12 - 11804 V-7595-3/4)


Intelsat 902 at 62.0°E:
IRIB 1-2-3-4-5 (Intelsat 902 - 10973 V - 27500-3/4)
Jame-Jam Network 3 (Intelsat 902 - 10973 V - 27500-3/4)
Amouzesh Network (Intelsat 902 - 10973 V - 27500-3/4)
Khalije-Fars TV- Fars TV (Intelsat 902 - 11103 V- 10000-2/3)
Booshehr TV (no on air) (Intelsat 902 - 11103 V- 10000-2/3)
Khozestan TV (Intelsat 902 - 11042 V- 3600-2/3)
Mazandaran TV (Intelsat 902 - 11068 V- 3610-2/3)
Azarbayjan-e Gharbi TV (Intelsat 902 - 11073 V- 3600-2/3)
Khorasan TV (Intelsat 902 - 11078 V- 3610-2/3)
Esfahan TV (Intelsat 902 - 11083 V- 3600-2/3)
Yazd TV (Intelsat 902 - 11088 V- 3610-2/3)
Kerman TV (Intelsat 902 -11093 V- 3600-2/3)
Radio Farhang-Radio Sport-Radio Salamat (Intelsat 902 - 10973 V - 27500-3/4)
Radio Mazandaran (Intelsat 902 - 11068 V- 3610-2/3)
Radio Mashhad-VIRI (Intelsat 902 - 11078 V- 3610-2/3)
Radio Isfahan (Intelsat 902 - 11083 V- 3600-2/3)
Radio Yazd (Intelsat 902 - 11088 V- 3610-2/3)
Fars Radio (Intelsat 902 -11103 V- 10000-2/3)
Radio Quran (Intelsat 902 - 10973 V - 27500-3/4)
Radio Javan-Radio Javan (Intelsat 902 - 10973 V - 27500-3/4)


Badr-3 - Eurobird 2 (Badr-2)at 25.8°E:
PMC TV (Badr-2- 12520 V-27500-3/4)
Radio Farda (Badr-2- 11662 V-27500-3/4)


Intelsat Americas 5 at 97:
PNN - Persian News Network (Intelsat Americas- 12090 H-20000-3/4)
Tamasha International Network (Intelsat Americas- 12090 H-20000-3/4)
NITV - National Iranian TV (Intelsat Americas- 12090 H-20000-3/4)
Pars TV (Intelsat Americas- 12090 H-20000-3/4)
Channel One (Intelsat Americas- 12090 H-20000-3/4)
Markazi TV (Intelsat Americas- 11867 V-22000-3/4)
Appadana International (Intelsat Americas- 11867 V-22000-3/4)
Your TV (Intelsat Americas- 11867 V-22000-3/4)
PEN (Intelsat Americas- 11867 V-22000-3/4)
AFN TV (Intelsat Americas- 12152 H-20000-3/4)
Hakha TV (Intelsat Americas- 12152 H-20000-3/4)
Iran TV Network (Intelsat Americas- 12152 H-20000-3/4)
Didar Global TV (Intelsat Americas- 12152 H-20000-3/4)
Jaam-e-Jam International (Intelsat Americas- 12152 H-20000-3/4)
Tapesh (Intelsat Americas- 12152 H-20000-3/4)
Omid-e-Iran (Intelsat Americas- 12152 H-20000-3/4)
Rang-A-Rang TV (Intelsat Americas- 11836 V-20765-2/3)
IRINN - Iranian News Network (Intelsat Americas- 11836 V-20765-2/3)
Jame-Jam TV Network 2 (Intelsat Americas- 11836 V-20765-2/3)
Simaye Azadi Iran National TV (Intelsat Americas- 12122 H-20000-3/4)
Radio Sedaye Iran (Intelsat Americas- 12152 H-20000-3/4)
Payam-e-Doost (Intelsat Americas- 12152 H-20000-3/4)
Radio Azadegan (Intelsat Americas- 12152 H-20000-3/4)
Radio Iran ***N 670 (Intelsat Americas-12177 V-23000-2/3)

AsiaSat 2 at 100.5ï°½E :
IRIB 1-2-3-4-5 (AsiaSat 2 - 12653 V-30000-3/4)
Jame-Jam TV Network 3 (AsiaSat 2 - 3660 V-27500-3/4)
IRIB Radio 1-Radio Maaref -Radio Quran (AsiaSat 2 - 3660 V-27500-3/4)
Voice of America(radio) (AsiaSat 2 - 3880 H-20400-1/2)
Radio Farda (AsiaSat 2 - 3880 H-20400-1/2)

NSS 806 at 40.5°½W :
VoA TV Persian (NSS 806 - 3980 R -17800-3/4)
Voice of America(radio) (NSS 806 - 3980 R -17800-3/4)
Radio Farda (NSS 806 - 3980 R -17800-3/4)

Eutelsat W2 at 16.0°E :
Iranian Loom (Eutelsat W2 - 12650 H-15000-3/4)

Nilesat 101 at 7:0°W:
Radio Farda (Nilesat 101 - 11843 H-27500-3/4)

Arabsat 3A at 26.0°E:
Radio Farda (Arabsat 3A-11938 V -27500-3/4)

Intelsat 907 at 27.5°W:
Radio Farda (Intelsat 907-3762 R -30491-3/4)

Optus B3 at 152.0°E:
Radio Farda (Optus B3-12525 V -30000-2/3)

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۸۷ساعت 10:4  توسط علی  |